Melden vermoeden van misstanden

De Hoop biedt aan iedereen die werkzaamheden voor de organisatie verricht of heeft verricht, de mogelijkheid om (een vermoeden van) een misstand te melden. Van een misstand of een vermoeden van misstand is sprake, als het maatschappelijk belang in het geding is of als er sprake is van een (mogelijke) inbreuk op EU-recht. Je kunt dan denken aan een handeling of nalatigheid die betrekking heeft op de volgende domeinen (van het Unierecht):

  • Overheidsopdrachten
  • Financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismebestrijding
  • Productveiligheid en productconformiteit
  • Veiligheid van vervoer
  • Bescherming van het milieu
  • Stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
  • Veiligheid van levensmiddelen en diervoerders, diergezondheid en dierenwelzijn
  • Volksgezondheid
  • Consumentenbescherming
  • Bescherming van persoonsgegevens.

De meldregeling biedt de melder en degene die hem/haar bijstaat bij het doen van een melding, rechtsbescherming. De meldregeling beschrijft wanneer er sprake is van een misstand, waar je deze kunt melden en wat de procedure is om een melding te laten onderzoeken en af te handelen en wie daarbij wordt betrokken. In de regeling voor vermoeden van misstanden is de meldregeling (ook voor externen) en een interne procedure stap voor stap beschreven. Ondanks dat de meldregeling en -procedure voorziet in interne meldingen is het ook mogelijk om de melding direct aan een externe organisatie voor te leggen. Bij meldingen kan de melder zich wenden tot de compliance officer van De Hoop via compliance@dehoopleven.nl.