Beleggingsbeleid De Hoop

Hoe beleggen wij ons vermogen? Hieronder leest u wat ons beleggingsbeleid inhoudt, welke risico’s worden afgedekt en welke rol Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) hierbij speelt.

Doelstellingen en uitgangspunten

De Hoop is een herverzekeraar gespecialiseerd in het (her)verzekeren van medisch verhoogde risico’s. De Hoop doet dit vanuit haar missie om kwetsbare mensen toegang te geven tot een levensverzekering.

Wij hanteren een defensief beleggingsbeleid (buy & maintain) dat gericht is op enerzijds het behoud van het belegd vermogen en anderzijds op het laten groeien van het vermogen voor interne groeifinanciering. De beleggingsportefeuille wordt aangehouden voor rekening en risico van De Hoop. Ons doel is om de verhouding tussen risico en rendement te optimaliseren. De beleggingsportefeuille dient deels ter dekking van onze verplichtingen.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) is een belangrijke guideline . Wetgeving en eisen van de toezichthouders DNB en AFM stellen voorwaarden aan de manier waarop wij het beleggingsbeleid vormgeven.

Omdat De Hoop voor de lange termijn belegt, zitten de meeste beleggingen al lange tijd in onze portefeuille. Deze beleggingen zijn bij aanschaf niet beoordeeld op Environmental, Social and Governance (ESG) normen. De bestaande aandelen- en obligatieportefeuille is achteraf getoetst op ESG-normen en het hebben van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG).

Bij veranderingen in de beleggingsportefeuille wordt rekening gehouden met ESG-normen MVB. Dit doen wij op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo nemen wij duurzaamheid mee in onze beleggingskeuzes. Wij willen beleggen in organisaties die bovengemiddeld scoren op ESG-normen. In de praktijk komt dit er op neer dat wij alleen belegd willen zijn in bedrijven die meer dan 50% (op een schaal van 1% – 100%) op een publieke ESG-score uit het financiële informatiesysteem Bloomberg ranken (best-in-Class benadering). Naast deze MVB-criteria houden wij ook rekening met operationele en financiële criteria tijdens het selectieproces van onze beleggingen. Wij kopen nieuwe staatsobligaties aan die hoofdzakelijk een A-rating of beter hebben bij objectieve kredietbeoordelaars.

Richtlijnen en gedragscodes

Wij onderschrijven de richtlijnen en gedragscodes zoals de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars, het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) en de Gedragscode van Verzekeraars. Het convenant IMVO is een samenwerking tussen verzekeraars, de Nederlandse overheid en een aantal NGO’s. In dit verband werken wij samen met andere verzekeraars om de duurzaamheid van onze beleggingsportefeuille te verbeteren. In dit convenant wordt ook samenwerking met aandeelhouders op het gebied van duurzaamheid nagestreefd.

Betrokkenheidsbeleid

Wij hebben zeer beperkte medezeggenschap in de bedrijven waarvan wij aandelen bezitten. Gezien onze omvang en vanwege proportionaliteitsoverwegingen hebben wij ervoor gekozen om weinig tot geen gebruik van ons stemrecht te maken. Bij de inrichting van de beleggingsportefeuille vormen de UN principles for responsible investments (UNPRI), het United Nations Global Compact, de United Nations Guiding Principles en de OESO-richtlijnen mede een leidraad voor ons handelen.

Uitsluitingsbeleid

De Hoop volgt de adviezen van het Council on Ethics op bij de samenstelling van de uitsluitingslijst. Het Council on Ethics is een commissie die is samengesteld door het Noorse ministerie van Financiën om te beoordelen welke bedrijven en landen op de uitsluitingslijst komen van het Noorse staatspensioenfonds. De Hoop belegt niet in aandelen en leningen uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, corruptie plegen, mensenrechten schenden, het milieu ernstige schade toebrengen, zich bezighouden met de productie van tabak, steenkool of energie opwekken uit kolen. De ondernemingen die momenteel op de uitsluitingslijst staan zijn hier te vinden. Deze uitsluitingslijst is openbaar.

Samenstelling van de beleggingsportefeuille

De beleggingsportefeuille zag er op 31 december 2022 als volgt uit:

De matchingportefeuille (49%) die de verzekeringsverplichtingen dekt is als volgt samengesteld:

  • 33% staatsobligaties
  • 12% hypotheken
  • 4% liquide middelen

De returnportefeuille (51%) is als volgt opgebouwd:

  • 49% aandelen ontwikkelde markten
  • 2% leningen aan midden- en kleinbedrijf

Kwaliteit van de portefeuille

De portefeuille staatsobligaties bestaat volledig uit staatsobligaties van EMU-landen (EU-landen die de euro voeren). De weging van deze portefeuille met een kredietkwaliteit van AAA of AA is 88%. De overige weging van 12% heeft een kredietkwaliteit van A. De portefeuille hypotheken bestaat uit participaties in het Aegon hypothekenfonds, dat belegt in Nederlandse hypotheken met particuliere Nederlandse woonhuizen als onderpand.

De aandelenportefeuille bestaat uit aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde markten zoals Europa, Verenigde Staten en Japan, waarbij wij een brede spreiding over de verschillende bedrijfssectoren en een minimale 50% ESG-score (op een schaal van 1% – 100%) nastreven. De gemiddelde ESG-score voor aandelen bedraagt 86% per 31 december 2022. De portefeuille leningen aan het midden- en kleinbedrijf bestaat uit bedrijfsleningen met een hoge rentecoupon waarbij het European Investment Fund (onderdeel van de EU) bij een mogelijke wanbetaling de helft van het verlies voor haar rekening neemt.

Voor de gehele beleggingsportefeuille geldt een best-in-class benadering en een lange termijn buy-and-maintain strategie. Bij sectoren, bedrijven, beleggingsfondsen of landen met ondermaatse ESG-criteria doen wij aanvullend onderzoek om te bepalen of dit tijdelijk is, of wij hier invloed kunnen aanwenden, of dat we afscheid nemen van deze belegging.