Beleggingsbeleid De Hoop

Ontdek ons beleggingsbeleid en hoe wij ons vermogen beheren. Bij De Hoop staan de bescherming van ons belegd vermogen en het laten groeien ervan voor interne groeifinanciering centraal. We gaan ook in op Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) en de rol hiervan binnen ons beleid.

Doelstellingen en uitgangspunten

Als herverzekeraar zijn wij gespecialiseerd in het verzekeren van medisch verhoogde risico’s. Ons hoofddoel is toegang te bieden tot levensverzekeringen voor kwetsbare mensen. We hanteren daarbij een defensief beleggingsbeleid (buy & maintain) dat gericht is op het behoud en de groei van ons vermogen. Onze beleggingsportefeuille wordt beheerd voor rekening en risico van De Hoop en dient tevens ter dekking van onze verplichtingen.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) speelt een belangrijke rol binnen onze beleggingsstrategie. Wij houden ons aan de wetgeving en de eisen van toezichthouders zoals DNB en AFM bij het vormgeven van ons beleggingsbeleid.
Aangezien we voor de lange termijn beleggen, zitten de meeste beleggingen al lange tijd in onze portefeuille. Bij nieuwe investeringen houden we rekening met Environmental, Social and Governance (ESG) normen. De bestaande aandelen- en obligatieportefeuille is achteraf getoetst op ESG-normen en het hebben van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG).
We streven ernaar te beleggen in bedrijven die bovengemiddeld scoren op ESG-normen. Dit betekent dat we uitsluitend willen beleggen in bedrijven die een ESG-score van meer dan 50% behalen (op een schaal van 1%-100%) volgens het financiële informatiesysteem Bloomberg (best-in-class benadering). Naast MVB-criteria nemen we ook operationele en financiële criteria in overweging bij het selectieproces van onze beleggingen. Vier keer per jaar vergadert de beleggingscommissie. Tijdens deze vergadering wordt besproken of de beleggingsportefeuille voldoet aan ESG-normen en het hebben van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG).

Richtlijnen en gedragscodes

De Hoop onderschrijft de richtlijnen en gedragscodes, zoals de Code Duurzaam Beleggen en de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars. Dit betekent dat we in ons beleggingsbeleid rekening houden met milieuaspecten, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur (governance).

Betrokkenheidsbeleid

Als aandeelhouder hebben we beperkte invloed op de bedrijven waarin we beleggen. Gezien onze omvang en proportionaliteitsoverwegingen maken we zeer beperkt gebruik van ons stemrecht. Bij ons betrokkenheidsbeleid worden de UN principles for responsible investments (UNPRI), het United Nations Global Compact, de United Nations Guiding Principles en de OESO-richtlijnen als leidraad meegenomen.

Uitsluitingsbeleid

Bij het samenstellen van onze beleggingsportefeuille volgen we de adviezen van het Council on Ethics. Dit adviesorgaan, dat is samengesteld door het Noorse ministerie van Financiën, beoordeelt welke bedrijven en landen op de uitsluitingslijst van het Noorse staatspensioenfonds komen. Wij beleggen niet in aandelen en leningen van ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, corruptie plegen, mensenrechten schenden, het milieu ernstige schade toebrengen, tabak produceren, steenkool delven of energie opwekken uit kolen. De uitsluitingslijst waarin deze ondernemingen staan vermeld, is openbaar.

Samenstelling van de beleggingsportefeuille

De beleggingsportefeuille per 31 december 2023 ziet er als volgt uit:
De matchingportefeuille (44%) bestaande uit:
• 30% staatsobligaties
• 12% hypotheken
• 2% liquide middelen
De returnportefeuille (56%) bestaande uit:
• 52% aandelen in ontwikkelde markten
• 4% leningen aan midden- en kleinbedrijven

Kwaliteit van de portefeuille

Onze portefeuille vastrentende waarden bestaat uit staatsobligaties van EMU-landen en supranationale instellingen die gevestigd zijn in de Europese Unie. 91% hiervan heeft een kredietkwaliteit van AAA of AA, en 9% heeft een kredietkwaliteit van A. De portefeuille hypotheken bestaat uit participaties in het Aegon hypothekenfonds, dat investeert in Nederlandse hypotheken met Nederlandse woonhuizen als onderpand. De kredietkwaliteit van het hypothekenfonds is AA.
Onze aandelenportefeuille bestaat uit aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in ontwikkelde markten, zoals Europa, de Verenigde Staten en Japan. Hierbij streven we naar een brede spreiding over verschillende bedrijfssectoren en een minimale ESG-score van 50% of hoger. De gemiddelde ESG-score voor aandelen bedroeg 92% in november 2023 (86% in november 2022). Onze portefeuille leningen aan het midden- en kleinbedrijf bestaat uit een fonds met bedrijfsleningen met een hoge rentecoupon, waarbij het European Investment Fund (onderdeel van de EU) de helft van het verlies bij een mogelijke wanbetaling voor haar rekening neemt.
Onze gehele beleggingsportefeuille volgt een best-in-class benadering en een lange termijn buy-and-maintain strategie. Bij sectoren, bedrijven, beleggingsfondsen of landen met ondermaatse ESG-criteria voeren wij aanvullend onderzoek uit om te bepalen of dit tijdelijk is, of dat we invloed kunnen uitoefenen, of dat we deze belegging willen verkopen.