Veelgestelde vragen

  • Algemeen
  • Particulieren
  • Adviseurs
  • Verzekeraars

Algemeen

Wat is de missie van De Hoop?

Wij vinden dat iedereen toegang moet hebben tot een overlijdensrisicoverzekering. Ook mensen met een medische aandoening. Daarom bieden wij verzekeraars de mogelijkheid om medische risico’s die zij zelf niet willen of kunnen verzekeren bij ons onder te brengen.

Wie zijn de aandeelhouders van De Hoop?

De Hoop heeft drie Nederlandse aandeelhouders: Aegon, Nationale-Nederlanden en Onderlinge ’s Gravenhage. Zij bezitten een evenredig deel van de aandelen.

Wat is herverzekeren?

Het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering brengt een risico voor de verzekeraar met zich mee: het risico dat de verzekeraar moet uitkeren bij overlijden. Dit risico kan de verzekeraar zelf ook weer verzekeren. Er is dan sprake van herverzekeren.

Waar kan ik het jaarverslag van De Hoop vinden?

Bekijk hier het meeste actuele jaarverslag .

Wat is het privacybeleid van De Hoop?

Wij gebruiken uw gegevens ter beoordeling van het te verzekeren overlijdensrisico en het eventueel herverzekeren van dit risico. Wij zijn ons er van bewust dat de dossiers die we in behandeling nemen veel privacygevoelige persoonsgegevens bevatten. Daar gaan we dan ook zeer zorgvuldig mee om. Meer weten? Bekijk onze privacyverklaring.

Is De Hoop ook actief in het buitenland?

De Hoop is opgericht door Nederlandse verzekeraars. Inmiddels zijn er ook verzekeringsmaatschappijen buiten Nederland die de weg naar De Hoop hebben gevonden. Zo werken we samen met verzekeraars in België, Frankrijk, Liechtenstein en op Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Heeft De Hoop een vergunning voor het verzekeringsbedrijf?

De Hoop heeft een vergunning voor het herverzekeringsbedrijf en staat ingeschreven in het Register Herverzekeraars.

Hoe ziet het beloningsbeleid van De Hoop eruit?

Het beloningssysteem van De Hoop is gerelateerd aan de van toepassing zijnde CAO voor het verzekeringsbedrijf en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Zie voor meer informatie het meeste actuele jaarverslag van De Hoop.

Hoe ziet de solvabiliteit en financiële positie van De Hoop eruit?

Volgens de Solvency II-regelgeving moet De Hoop een rapport opstellen dat ingaat op de solvabiliteit en de financiële positie van de onderneming. Het meest recente rapport kunt u hier downloaden.

Welke gedragscode onderschrijft De Hoop?

De Hoop is lid van het Verbond van Verzekeraars en onderschrijft de geldende gedragscodes waaronder de Gedragscode Verzekeraars en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars.

Particulieren

Kan ik ook rechtstreeks bij De Hoop een levenszekering afsluiten?

Nee dat kan niet. Wij zijn een herverzekeraar. Verzekeraars kunnen bij ons de overlijdensrisicoverzekering onderbrengen als er sprake is van een verhoogd medisch risico. Als klant merkt u daar niets van, maar op die manier maken wij het wel mogelijk dat verzekeraars u kunnen accepteren als klant.

Als mijn verzekering wordt ondergebracht bij De Hoop, merk ik daar dan als klant wat van?

Nee, u merkt niet dat u bent herverzekerd bij De Hoop. U krijgt een polis van uw aanbieder en niet van De Hoop.

Welke verzekeraars werken samen met De Hoop?

Actief werken we samen met Onderlinge 's-Gravenhage en TAF (volmacht). Er zijn ook andere partijen die met ons samenwerken. U kunt het beste even vragen aan de verzekeraar waar u de aanvraag bij in wilt dienen. U kunt die verzekeraar ook altijd op ons bestaan wijzen. Zijn er vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Mag een verzekeraar mij weigeren?

Ja, een verzekeraar maakt altijd zijn eigen risico-inschatting en mag u dus weigeren. U kunt wel vragen waarom u geweigerd bent.

Wat is een maatwerkroute?

De kans dat u via een maatwerkroute een verzekering kan afsluiten als er sprake is van een verhoogd medisch risico is vele malen groter dan via de ‘normale’ route. Als er sprake is van maatwerk wordt u dossier persoonlijk beoordeeld. Reguliere (her)verzekeraars maken meestal gebruik van handboeken, zogenaamde manuals, waarin de premieopslagen per medische aandoening vast staan. De Hoop stelt zich op het standpunt dat iedere klant uniek is. Door direct naar het dossier van de klant te kijken, kan er vaak een lagere inschatting worden geven dan op basis van de manuals van de (her)verzekeringsmaatschappijen.

Waarom betaal ik een hogere premie als ik een verhoogd medisch risico heb?

Als u een medische aandoening heeft, is uw kans op overlijden hoger. Hierdoor wordt ook de premie voor de overlijdensverzekering hoger. Lees meer over de wijze waarop we premies berekenen.

Ik ben ziek, maar het is niet levensbedreigend. Houdt een verzekeraar daar rekening mee in zijn beoordeling?

Dat hangt af van de inschatting van uw verzekeraar. Elke verzekeraar hanteert zijn eigen acceptatiecriteria. Uw situatie wordt altijd beoordeeld door een medisch adviseur.

Mijn aanvraag is afgewezen door de verzekeraar. Wat nu?

Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u het volgende doen:

* Uw verzekeraar vragen of zij uw aanvraag willen indienen bij De Hoop.
* Uw aanvraag indienen bij één van onze samenwerkingpartners.

Mag een verzekeraar u vragen of u om medische redenen elders bent afgewezen?

Een verzekeraar mag u niet weigeren als u op medische gronden elders bent afgewezen. Iedere verzekeraar moet uw situatie opnieuw beoordelen. Ze kunnen daarvoor de expertise van De Hoop inroepen.

Ben ik verplicht om aan mijn verzekeraar te melden dat mijn gezondheidssituatie is veranderd?

Verandert uw gezondheidstoestand nadat u de gezondheidsverklaring ingevuld heeft, maar vóórdat u de polis heeft ontvangen? Dan moet u dit melden aan uw verzekeraar. Is de verzekering eenmaal ingegaan, dan hoeft u wijzigingen in uw gezondheidstoestand niet meer te melden.

Kan de verzekeraar mijn verzekering opzeggen als er wijzigingen zijn in mijn gezondheidssituatie?

Nee, als de verzekering is ingegaan, kan de verzekeraar deze niet opzeggen.

Gaat mijn premie weer omlaag als mijn gezondheidstoestand verbetert?

U kunt altijd vragen of uw verzekeraar de premie kan herzien. Er zullen dan nieuwe medische waarborgen worden gevraagd. Als uw gezondheid verbetert, dan gaat uw premie naar verwachting omlaag.

Hoe kan ik in aanmerking komen voor herverzekering via De Hoop?

Wij werken actief samen met de volgende samenwerkingspartners: Onderlinge ‘s-Gravenhage, TAF, Independer en ICZ.

Adviseurs

Hoe kan mijn klant in aanmerking komen voor herverzekering via De Hoop?

Wij werken actief samen met de volgende samenwerkingspartners: Onderlinge ‘s-Gravenhage, TAF, Independer en ICZ.

Hoe kan ik mijn klant het beste helpen als er sprake is van een medische aandoening?

Aan de buitenkant kun je niet altijd zien of iemand een medische aandoening heeft of ziek is geweest. Door uw klant te vragen of hij of zij problemen verwacht bij het accepteren van een aanvraag voor een ORV als gevolg van medische oorzaken, kunt u beter inschatten welke route bewandeld moet worden. Als er sprake is van een medische aandoening dan kunt u bij de aanvraag de verzekeraar op voorhand attenderen op het bestaan van De Hoop. Of u verwijst uw klant naar één van onze samenwerkingspartners. Zo is de kans op een afwijzing of te hoge premie het kleinste.

Verzekeraars

Wanneer kan ik als verzekeraar mijn overlijdensrisicoverzekeringen herverzekeren bij De Hoop?

Iedere onder toezicht staande levensverzekeraar kan risico's bij De Hoop herverzekeren. Er moet dan wel een aanstelling bij De Hoop zijn.

Kan ik een aanstelling krijgen bij De Hoop?

De Hoop heeft een aanstellingsbeleid voor verzekeraars. Het aanwezig zijn van een vergunning, een goede governancestructuur, betrouwbare bestuurders en een goede financiële positie zijn belangrijke criteria om in aanmerking te komen voor een aanstelling. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden af te stemmen.

Wij hebben al een herverzekeringscontract met een andere herverzekeringsmaatschappij. Kunnen we dan wel gewoon zaken doen met De Hoop?

Wij sluiten een facultatieve herverzekeringsovereenkomst met u af. In het algemeen kan dit naast een obligatoir contract worden gesloten.

Werkt De Hoop alleen in Nederland?

Nee, De Hoop werkt ook samen met verzekeraars in België, Frankrijk, Liechtenstein en op Curaçao, Aruba en Sint Maarten.

Heeft De Hoop een rating?

De Hoop is een relatief kleine organisatie en heeft daarom geen rating van één van de bekende rating agency’s. Wel heeft De Hoop een sterke solvabiliteitspositie en hanteert voor haar interne norm een solvabiliteitsratio van minimaal 200%. Dat betekent dat het tegenpartijrisico dat u als verzekeraar loopt relatief klein is (vergelijkbaar met maatschappijen met een A-rating).