Beloningsbeleid

De beloningssystematiek komt overeen met de geldende wet- en regelgeving en de cao voor het verzekeringsbedrijf. Het beloningsbeleid is van toepassing op de hele organisatie, met uitzondering van de statutaire directie, met een aantal verbijzonderde bepalingen voor collega’s die het risicoprofiel van De Hoop kunnen beïnvloeden. De personen die het risicoprofiel kunnen beïnvloeden zijn: de directie, de operationeel manager en de sleutelfuncties.

Aan de directie wordt geen variabele beloning toegekend. Volgens het beloningsbeleid ontvangen overige medewerkers een beperkte variabele beloning, te weten een surplus en een jaarlijkse uitkering conform cao in de maand mei. Deze variabele beloningen zijn niet afhankelijk van bepaalde prestaties. Daarnaast wordt een winstdeling van 20% van een maandsalaris toegekend, ter discretie van de directie.

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om achteraf een bescheiden variabele beloning voor een bijzondere individuele of groepsprestatie uit te keren. Binnen De Hoop zijn er geen medewerkers die een totale jaarlijkse beloning van € 1 miljoen of meer hebben ontvangen. Voor de RvC is een rapportage opgesteld over de uitvoering van het beloningsbeleid. De sleutelfunctionarissen rapporteren hierover afzonderlijk aan de RvC.